– de naam van de instelling:
Stichting The Citadel Memorial Europe Foundation

– het RSIN/fiscaal nummer:
852932236

– de contactgegevens:

Notaris Ruttenlaan 11
6093CP Heythuysen
Nederland

– de doelstelling:
Het instandhouden van de herinnering aan de gesneuvelde Amerikaanse en geallieerde Citadel-soldaten die begraven zijn in Europa en Noord-Afrika en teruggebracht zijn naar de V.S.
Ontwikkelen van educatieve materialen over deze soldaten en hun levensverhalen.
Terugkoppelen van informatie aan het Citadel college gevestigd in Charleston, V.S. en de nabestaanden.

– het beleidsplan:
Citadel Memorial Europe Foundation beleidsplan 2015-2017

– de bestuurssamenstelling:
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. De voorzitter is woonachtig in Europa.
7. Meer dan de helft van de in functie zijnde bestuurders woont in Europa.
8. Meer dan de helft van de in functie zijnde bestuurders zijn alumni of studenten van The Citadel.
9. De voorlaatste voorzitter van de stichting blijft gedurende maximaal één jaar na zijn aftreden lid van het bestuur, met volledig stemrecht.

– de namen van de bestuurders:

R.D. Long, voorzitter
M.G.M. Heemels, vice-voorzitter
W. Kiggen, secretaris
H. Lamaker, penningmeester

– het beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (verdere inlichtingen zie Artikel 3.5, PDF-Akte-1300172-1300390)

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
 
nog te plaatsen

– een financiële verantwoording:
 
nog te plaatsen

– de Kamer van Koophandel registratie nummer:
58224432